S-a constatat existența unor deficiențe privind evidența mijloacelor fixe: neînregistrarea tuturor mijloacelor fixe din patrimoniul ASF într-un singur registru de evidență a mijloacelor fixe, în mod cronologic, existând mai multe evidențe ale mijloacelor fixe – registre cuprinzând evidența mijloacelor fixe aparținând fostelor autorități de reglementare în domeniul asigurărilor, pieței de capital și pensiilor private;

  • neînregistrarea, în categoria mijloacelor fixe, a unor lucrări de investiții efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie (centrala telefonică), în valoare de 148 mii lei, întreaga sumă fiind înregistrată în contul „Cheltuieli cu alte bunuri și prestări servicii”, în condițiile în care o parte din această sumă ar fi trebuit să fie analizată și repartizată corespunzător naturii lucrărilor și serviciilor recepționate, respectiv înregistrată în evidența contabilă ca investiție efectuată la un mijloc fix închiriat (centrala telefonică) și supusă amortizării, în conformitate cu conținutul documentelor justificative anexate operațiunii. nerespectarea principiului contabilității de angajamente, în ceea ce privește corectarea unor erori aferente exercițiilor financiare precedente, prin înregistrarea pe cheltuielile anului 2014 a unei plăți în sumă de 18 mii lei, aferentă anului 2013, reprezentând „servicii de asigurare a suportului tehnic, întreținerea și service-ul imprimantelor”, ce trebuia înregistrată în contul „Rezultatul reportat”, pentru a nu denatura rezultatele financiare aferente anilor 2013 și 2014;
  • neurmărirea încasării creanțelor bugetare, reprezentând fonduri de recuperat de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), aferente concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, plătite în perioada 2007-2014, provenind atât de la ASF (166 mii lei), cât și de la FGA (76 mii lei), nefiind efectuate toate demersurile pentru recuperarea acestor sume, în termenul legal de prescripție;
  • înregistrarea în evidența contabilă a unor provizioane (ajustări) pentru creanțele nerecuperate de la FNUASS, în sumă de 76 mii lei, fără îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de lege pentru recunoașterea lor, nefiind efectuate analize privind eventualele cauze care au condus la nerecuperarea acestor creanțe și fără efectuarea tuturor demersurilor pentru recuperarea lor;
  • nefinalizarea procesului de inventariere și nevalorificarea rezultatelor inventarierii înainte de întocmirea situațiilor financiare aferente anului 2014, acțiunea de inventariere a elementelor de activ și pasiv ale ASF fiind finalizată la data de 16.04.2015, după depunerea situațiilor financiare la organele fiscale (în data de 18.02.2015). De asemenea, procesul de valorificare a rezultatelor inventarierii nu a fost încheiat până la data încheierii controlului;
  • nerespectarea prevederilor legale privind întocmirea notelor explicative la situațiile financiare, care nu cuprind explicații privind nefinalizarea procesului de inventariere înaintea întocmirii situațiilor financiare, aspect relevant și obligatoriu, conform prevederilor legale, în ceea ce privește prezentarea exactă a poziției financiare a ASF; nerespectarea prevederilor contractuale din contractul subsecvent încheiat cu SC RST Media SRL. La data de 13.12.2013, între ASF și SC RST Media SRL s-a încheiat Acordul-cadru de prestări servicii de management în domeniul comunicării și relații cu publicul, pentru o perioadă de 36 de luni, precum și Contractul subsecvent, pentru o perioadă de 12 luni (anul 2014).

Sursa: Raport Curtea de Conturi 2014