Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii se realizează de către auditorii publici externi care au participat la acțiunile de verificare, de regulă în 30 de zile calendaristice de la termenul cel mai îndepărtat din decizie. În anul 2015, verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii, inclusiv cele din anii precedenți, s-a desfășurat cu un fond de timp de 8.200 de zile om.

Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse se realizează prin acțiune distinctă pentru fiecare decizie, care se include în programul de activitate, alocându-se fond de timp în funcție de numărul măsurilor ce urmează a fi verificate și de complexitatea acestora.

Prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, pentru fiecare acțiune de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi și a implementării recomandărilor transmise conducerii entităților verificate se întocmește un raport de follow-up în care se consemnează: dacă măsurile dispuse prin decizie au fost sau nu implementate, precizându-se:

gradul de implementare;

cauzele neimplementării;

conformarea entității în evaluarea întinderii prejudiciului estimat în acțiunile de audit și control;

dacă entitatea a dispus măsuri suplimentare față de cele dispuse de Curtea de Conturi prin decizie, în vederea înlăturării deficiențelor constatate;

Dacă impactul estimat de Curtea de Conturi pentru măsurile dispuse a condus la îmbunătățirea managementului pentru realizarea obiectivelor entității, activității entității verificate, din punctul de vedere al evidenței financiar-contabile și fiscale, al sistemului informațional și al resurselor umane, al rezultatelor economicofinanciare, al creșterii economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului.

Top Videos of the Day

Măsurile dispuse prin decizie pot fi contestate de conducătorul entității verificate, într-o primă etapă la Curtea de Conturi, iar în cazul în care soluționarea contestației la decizie, prin încheiere, este nefavorabilă, entitatea, prin exercitarea dreptului de contestare a actelor întocmite de Curtea de Conturi, se poate adresa instanțelor de judecată. Această procedură amână implementarea măsurilor dispuse prin decizii, fapt ce explică numărul relativ redus al măsurilor implementate pe parcursul anului în care s-au realizat verificările.

În cazul în care deciziile nu sunt contestate, entitățile verificate trebuie să comunice Curții de Conturi, la data stabilită, modul de ducere la îndeplinire a măsurilor ce le-au fost dispuse, iar Curtea de Conturi, de la caz la caz, în funcție de natura activității, efectuează verificarea realității raportărilor, evaluând și impactul măsurilor implementate asupra activității entității verificate. Pentru îndeplinirea acestei atribuții, în anul 2015 s-au realizat 3.107 acțiuni de verificare, majoritatea referindu-se la decizii emise în perioadele anterioare.

În anul 2015, ca urmare a acțiunilor de audit și control au fost dispuse 18.157 de măsuri, pe care entitățile verificate trebuie să le implementeze pentru înlăturarea deficiențelor și neregulilor constatate, stabilirea întinderii prejudiciilor și luarea măsurilor pentru recuperarea acestora. Din cele 18.157 de măsuri dispuse prin decizii 14.790 au fost ca urmare a misiunilor de audit financiar, iar 3.367 în urma acțiunilor de control. Din misiunile de audit al performanței au rezultat peste 300 de recomandări privind utilizarea fondurilor și patrimoniului public al statului într-un regim în care performanța utilizării acestora să fie un criteriu prioritar.