Activitatea de comunicare, imagine și relații publice presupune: asigurarea liberului acces la informațiile de interes public prin soluționarea cererilor privind furnizarea de date produse și gestionate de Curtea de Conturi, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv reglementările interne; garantarea respectării dreptului de petiționare/adresare al cetățenilor, al organizațiilor legal constituite și reprezentanților instituțiilor/autorităților publice; realizarea și distribuirea Revistei Presei prin colectarea și diseminarea știrilor privind activitatea Curţii de Conturi; gestionarea integrităţii şi transparenţei în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, prin procesarea declarațiilor de avere şi de interese ale angajaților și postarea acestora pe website-ul www.curteadeconturi.ro.

Tot la această locație, respectând dreptul cetățenilor la informații de interes public, reglementat prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare, există informații privind bugetul, bilanțul Curții de Conturi, lista cuprinzând categoriile de documente gestionate de Curtea de Conturi, rapoarte privind implementarea prevederilor legii menționate mai sus.

În anul 2015, din totalul de 172 de solicitări privind accesul la informațiile de interes public, cele mai multe s-au referit la rezultatele misiunilor de audit şi acţiunilor de control efectuate (158 de cereri – 92% din total), la actele normative, reglementările interne şi programele de activitate (8 cereri – 4,5% din total) şi o cerere (0,5%) la execuţia bugetului Curţii de Conturi (contracte, investiţii, cheltuieli etc.), cereri pentru care s-au formulat răspunsuri în temeiul prevăzut de legislația din acest domeniu.

Top Videos of the Day

Un număr de 5 cereri (3% din total) a vizat furnizarea informațiilor privind organizarea, funcționarea și rezultatele activității altor instituţii/autorităţi publice, cărora le-au fost redirecţionate/transmise spre soluţionare. Petițiile și adresele primite în cursul anului 2015, în număr de peste 1.104, au fost analizate și repartizate pentru soluționare structurilor al căror domeniu de activitate s-a regăsit în acestea. Răspunsurile formulate au fost comunicate petiționarilor și adresanților în termenele prevăzute de legislația privind respectarea dreptului de petiționare și adresare al cetățenilor, al organizațiilor legal constituite și reprezentanților instituțiilor/autorităților publice. Serviciul Comunicare, Imagine şi Relaţii Publice, în baza informărilor primite de la structurile de specialitate, întocmeşte semestrial o centralizare a petiţiilor şi a modului de soluţionare a acestora la nivel teritorial, concretizate în rapoarte prezentate Plenului Curţii de Conturi.

Conform raportului întocmit pentru primul semestru al anului 2015, la nivelul Curţii de Conturi, activitatea de soluţionare a petiţiilor/adreselor a privit un număr total de 982 de petiţii/adrese din care 727 de petiţii/adrese încadrate în prerogativele Curţii de Conturi (341 verificate şi 386 reţinute spre verificare) și 255 de petiţii/adrese neîncadrate în prerogativele instituţiei.

Din totalul de 982 de petiţii/adrese, un număr de 797 de petiţii/adrese a fost adresat camerelor de conturi teritoriale, iar un număr de 185 de petiţii/adrese au fost transmise Serviciului Comunicare, Imagine şi Relaţii Publice. Raportul aferent anului 2014, elaborat și prezentat Plenului în trimestrul I 2015, a arătat că, la nivelul Curţii de Conturi, structura centrală şi teritorială, activitatea de soluţionare a petiţiilor/adreselor a privit un număr total de 1.485 de petiţii/adrese din care 977 de petiţii/adrese încadrate în prerogativele Curţii de Conturi (558 verificate şi 419 reţinute spre verificare) și 418 petiţii/adrese neîncadrate în prerogativele instituţiei.