Activitatea Autorității de #audit ce vizează anul 2015 s-a concretizat în efectuarea a 48 de misiuni de audit din care 13 misiuni de audit de sistem, 12 misiuni de audit de operațiuni, 10 misiuni de urmărire a recomandărilor formulate în cursul misiunilor de audit anterioare, 4 misiuni de audit de certificare, 8 misiuni de audit solicitate de CE și 1 misiune de audit de desemnare. În cadrul acestor acțiuni au fost auditate peste 719 entități (publice și private) și au fost verificate peste 1.937 de proiecte/contracte/măsuri finanțate din fondurile comunitare.

Pentru fondurile structurale și de coeziune aflate sub obiectivul Convergență și sub obiectivul Cooperare Teritorială Europeană (Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria și Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia), în semestrul II 2015 au fost elaborate și transmise Comisiei Europene rapoartele anuale de control, documente sintetice care prezintă rezultatele auditurilor și controalelor realizate de către #autoritatea de audit pe parcursul perioadei 1 iulie 2014-30 iunie 2015.

Aceste documente au fost elaborate în conformitate cu prevederile stabilite prin art. 62(1), lit. d) din regulamentul CE nr. 1083/2006 și ale altor instrucțiuni specifice ale Comisiei, urmând a fi aprobate de către direcțiile de specialitate ale Comisiei Europene în perioada imediat următoare.

De asemenea, Autoritatea de Audit a elaborat sinteza anuală a auditurilor pentru cheltuielile efectuate din fondurile structurale și de coeziune alocate României atât în perioada de programare 2000-2006, în perioada de programare 2007-2013 cât și pentru Fondul European pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile Regulamentului financiar aplicabil bugetului CE nr. 966/2002, modificat de Regulamentul CE nr. 1995/2006. În anul 2015, în cadrul acțiunilor de audit, Autoritatea de Audit a verificat cheltuieli declarate CE în valoare totală de 7.208.037 mii lei, ceea ce reprezintă 25,22% din cheltuielile declarate CE în anul 2014, care au fost în sumă de 28.578.010 mii lei, având următoarea distribuție pe tipuri de misiuni de audit:

  • în cele 12 misiuni de audit de operațiuni au fost verificate cheltuieli în valoare de 6.382.403 mii lei, reprezentând 34,36% din cheltuielile declarate CE în anul 2014, în sumă de 18.572.479 mii lei, în cadrul programelor operaționale finanțate din instrumentele structurale și de coeziune, al Programului Operațional pentru Pescuit, al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia, al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, al Programului General Solidaritatea și Gestiunea Fluxurilor Migratorii, precum și din Fondul European de Ajustare la Globalizare;
  • în cele 4 misiuni de audit de certificare au fost verificate cheltuieli în valoare de 825.634 mii lei, reprezentând 8,25% din cheltuielile declarate CE în anul 2014, în sumă de 10.005.531 mii lei, în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 finanțat din FEADR, al măsurilor și schemelor de plăți finanțate din FEGA, precum și al Programelor operaționale comune România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 și Bazinul Mării Negre 2007-2013, finanțate din Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat;
  • în cele 8 misiuni de audit suplimentare solicitate de CE au fost verificate cheltuieli în valoare de 621.036 mii lei, reprezentând 39,20% din cheltuielile certificate de către ACP în anul 2014, în sumă de 1.584.372 mii lei, în cadrul POSCCE, POSM, POSDRU.