Persoanele care nu au un loc de muncă, sau muncesc fără forme legale, își pot asigura pensia la bătrânețe dacă încheie un contract de asigurăre socială cu casa de pensii de care aparțin în scopul asigurării în sistemul public de pensii. În această situație se plătește doar contribuția la fondul de pensii.

Contractul de asigurare socială se incheie în formă scrisă între persoana direct interesată, sau împuternicit desemnat prin procură și casa de pensii de care aparține. Plata contribuției se poate face atât de către titulat, cat și de altă persoană desemnată, lunar sau anticipat, la casierie, prin virament bancar sau cu mandat poștal.

Contribuția de asigurări sociale este calculată în funcție de venitutul asigurat stipulat în contract și cota de contribuții de asigurări sociale stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anual. Trebuie ținut cont de faptul că contribuţia de asigurări sociale trebuie plătită pănă la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, iar neplata acesteia în termenul prevăzut atrage după sine dobânzi și penalități pentru fiecare zi de întârziere.

Contractul își produce efecte de la data înregistrării, iar contribuțiile nu se pot plăti retroactiv. Acest lucru este benefic în special pentru cei care lucrează fără forme legale străinătate, însă doresc să beneficieze de Pensie la împlinirea perioadei de stagiu de cotizare. În vederea semnării unui astfel de contract aveți de nevoie de copie după actul de identitate, un dosar cu șină, precum și două exemplare din contractul de asigurare.

Top Videos of the Day

În cazul în care doriți să renunțați la contractul de asigurare socială, trebuie să știți că acesta poate fi reziliat atât la inițiativa persoanei asigurate, cât și la inițiativa casei de pensii, iar contribuțiile de asigurări sociale care au fost achitate până la data rezilierii nu se restituie, acestea valorificându-se la stabilirea dreptului de pensie.

Pentru anul 2015, venitul minim lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială este de 845 lei, reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut pe economie, iar contribuția minimă lunară care trebuie achitată de persoanele care au încheiat un astfel de contract cu casa de pensii este de 222 lei.