ANAP este înființată în baza OUG nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și funcționează în baza HG nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

ANAP este instituție publică, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, fiind finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul MFP. ANAP are rolul de a elabora, promova și implementa politici în domeniul achizițiilor publice, de a stabili și implementa sistemul de verificare și #control al aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și de a monitoriza funcționarea eficientă a sistemului de achiziții publice

Observațiile Curții de Conturi La ANAP, #Curtea de Conturi a constatat, în principal, deficiențe și abateri de la reglementările legale și procedurale în procesul de inventariere:

  • în Ordinul nr. 870/2016 al președintelui ANAP nu este precizată data de 31.12.2016 ca reper pentru efectuarea inventarierii anuale, ci numai referința „anul 2016”, deși stabilirea precisă a datei la care se verifică soldurile/stocurile faptice este obligatorie pentru a delimita în timp momentul inventarierii;
  • liste de inventariere care: - nu au fost întocmite pentru bunuri primite în custodie și care nu conțin toate informațiile prevăzute de formularul tipizat cu privire la proveniența și valoarea acestor bunuri (entitatea predătoare, numărul și data actului de predare-primire). Pentru această listă, entitatea nu a solicitat confirmare cu privire la bunurile date în custodie către ANAP; - nu au fost întocmite pe spații de depozitare, pe locații și pe gestiuni, fapt care îngreunează procesul de inventariere și care poate afecta acuratețea rezultatelor; - nu cuprind explicații privind natura deprecierilor constatate în cazul bunurilor propuse pentru casare;
  • două echipamente de comunicații date în custodie, respectiv un echipament hardware „Data center” în valoare de 631 mii lei și un router în valoare de 13 mii lei, nu au fost cuprinse pe liste separate; • obiectele de inventar au fost inventariate pe o singură listă, fără a se ține cont de faptul că acestea se află în magazie sau în folosință;
  • nu s-au întocmit și expediat „Extrase de cont” în vederea confirmării soldurilor la 31.12.2016 pentru inventarierea creanțelor și a datoriilor.

Recomandări:

-actualizarea procedurii operaționale privind inventarierea patrimoniului în sensul corectării și completării acesteia, astfel încât să fie asigurată respectarea reglementărilor legale privind inventarierea patrimoniului.

Concluzia generală a misiunii de audit financiar este că situațiile financiare, luate în ansamblul lor, au fost întocmite în baza cadrului general de raportare financiară aplicabil în România, cu excepția aspectelor prezentate mai sus, fapt pentru care s-a exprimat opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte.

Pentru remedierea abaterilor înscrise în Raportul de audit a fost emisă decizie. #Agenția Națională pentru Achiziții Publice