#Curtea de Conturi a prezentat zilele trecute un document intitulat CARTEA ALBĂ A CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI 2008-2017. Vă prezentăm cuvântul înainte al lui Nicolae Văcăroiu, președintele Curții de Conturi a României

"În perioada 2008-2017, activitatea membrilor Curții de Conturi s-a desfăşurat din perspectiva amplificării importanței şi a rolului Instituţiilor Supreme de Audit (ISA) în creşterea performanţei utilizării fondurilor publice. Crearea unui cadru coerent şi solid, care să asigure infrastructura şi suportul tehnic pentru desfăşurarea activităţilor specifice prevăzute în Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie una dintre sarcinile Curţii de Conturi a României, în calitatea sa de instituţie supremă de audit din România, afiliată la organizaţia profesională internaţională a instituţiilor supreme de audit INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) şi la grupul regional EUROSAI (European Organization of Supreme Audit Institutions).

Prezenta carte reprezintă un moment de bilanț pentru Curtea de Conturi, marcând şi încheierea primului mandat complet de 9 ani pentru un număr de 6 consilieri de conturi: Nicolae Văcăroiu – Președinte al Curţii de Conturi, Elena Doina Dascălu – Vicepreședinte al Curţii de Conturi, Aron Ioan Popa – Președinte al Autorităţii de Audit, Gheorghe Oană – Vicepreședinte al Autorităţii de Audit, Ștefan Pete și Verginia Vedinaș – Consilieri de conturi. Prin intermediul acestei cărți punem la dispoziția publicului o serie de informații relevante despre eforturile depuse de Plenul Curții de Conturi și de toate structurile centrale și teritoriale ale Curții de Conturi și Autorității de Audit pentru dezvoltarea capacității instituționale, a cadrului legal, a modului de organizare și funcționare şi, totodată, o reflectare sintetică a principalelor realizări din perioada 15.10.2008-30.06.2017.

Top Videos of the Day

Alături de Parlament, suntem una dintre primele instituții care au fost înființate la începutul drumului spre modernizare al României, acum 153 de ani, sub denumirea de Înalta Curte de Conturi. Această îndelungată tradiție istorică, prilej de mândrie pentru noi, ne obligă să conștientizăm rolul important în societate și să înțelegem așteptările beneficiarilor activității Curții de Conturi: Parlamentul, instituțiile publice, mass-media, societatea civilă. În această perioadă au fost depuse eforturi susținute pentru dezvoltarea capacității instituționale, proiectând pentru orizonturile de timp 2010-2014 și 2016-2020 noi strategii de dezvoltare, care să ducă la îndeplinirea viziunii noastre de a deveni o instituție model pentru sectorul public din România. În acest context au fost adoptate prin hotărâri ale Plenului Curții de Conturi: Standardele de audit proprii, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, manualele de audit de conformitate, financiar și al performanței, manualul de identitate vizuală, ghiduri de control și audit pe diverse domenii de activitate, norme și proceduri interne pentru perfecționarea activității proprii.

Activitatea de control/audit și perfecționare a pregătirii profesionale s-a desfășurat în baza programelor anuale și multianuale. Curtea de Conturi a aderat la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 la scurt timp după ce aceasta a fost adoptată de Guvernul României și va continua prin activitatea specifică să limiteze acest fenomen care se manifestă în mod deosebit în zona cheltuirii banului public.

A fost adaptată rapid structura organizațională la noile obligații și atribuții ce revin Curții de Conturi prin Strategia Națională în Domeniul Achizițiilor Publice și prin pachetul legislativ care reglementează achizițiile publice în România. În toată această perioadă, o atenție deosebită a fost acordată consolidării relației dintre Curtea de Conturi a României și societatea civilă. Au fost analizate cu celeritate sesizările și petițiile primite de la diverși avertizori, persoane fizice sau juridice. Au fost dispuse măsuri de verificare pentru cele care intrau în aria de competență a Curții de Conturi sau au fost redirecționate către alte instituții competente în solu- ționarea acestora. Răspunsurile la solicitări au fost transmise avertizorilor la termenele legale. În calitatea sa de membru al organizaţiilor internaţionale în domeniu, Curtea de Conturi a fost reprezentată la diferite reuniuni de lucru organizate de INTOSAI, EUROSAI, Comitetul de Contact al Instituţiilor Supreme de Audit din Uniunea Europeană și Comisia Europeană, reușind astfel să preia cele mai bune practici în activitatea specifică de control/audit și să răspundă provocărilor perioadei pe care o parcurgem. Au fost depuse eforturi deosebite pentru a crește atât vizibilitatea internațională a Curții de Conturi prin prezența pentru prima dată în INTOSAI Journal, cât și pe cea internă.

Au fost create un website propriu și o revistă bilingvă semestrială a Curții de Conturi. Plenul Curții de Conturi și corpul profesionist al auditorilor publici externi atât din structura centrală, cât și din cea teritorială ale Curții de Conturi și Autorității de Audit veghează permanent asupra modului în care sunt cheltuite fondurile publice și își vor păstra independența și credibilitatea la cele mai ridicate cote." #nicolae vacaroiu