Autoritatea de #audit a sesizat, pe parcursul anului 2015, Departamentul pentru Lupta Antifraudă pentru un număr de 39 de cazuri cu privire la aspectele constatate în urma auditurilor efectuate, în vederea investigării suspiciunilor de fraudă semnalate și soluționarea acestora conform prevederilor legale. Pentru Programul Operațional Regional, în urma verificărilor efectuate în cazul a 5 beneficiari, au fost identificaţi indicatori de fraudă în sfera achizițiilor publice ca urmare a existenței unor suspiciuni de fraudă privind practici de cooperare secretă pentru manipularea ofertelor, nerespectarea principiului tratamentului egal, atribuirea unui contract fără procedură competitivă, precum şi existenţa unor posibile conflicte de interese.

În cazul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, în urma verificărilor efectuate, în cazul a 3 beneficiari au fost identificaţi indicatori de fraudă cu privire la existența unor conflicte de interese, emiterea unor facturi false, duble sau cu preţuri excesive, practici de cooperare secretă, precum şi existenţa unei oferte neconforme prin modificarea caracteristicilor tehnice.

În urma verificărilor efectuate în cadrul auditului de operaţiuni pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au fost identificate suspiciuni de fraudă în cadrul a 8 proiecte. Dintre acestea, în cazul unor proiecte s-a constatat decontarea unor cheltuieli în baza unor contracte de servicii încheiate în condiţiile existenţei unor posibile conflicte de interese între firmele contractante (beneficiar sau partener în proiect) şi contractori, precum şi nerespectarea, în sfera achizițiilor publice, a îndeplinirii criteriilor de calificare înscrise în documentaţia de atribuire.

Top Videos of the Day

În ceea ce priveşte Programul Operaţional Sectorial Mediu, ca urmare a verificărilor și constatărilor în cadrul auditurilor efectuate, în cazul a 8 proiecte au fost constatate indicii privind suspiciuni de fraudă în ceea ce privește modul de atribuire a contractelor ca urmare a existenței unor suspiciuni privind depunerea unor ”oferte de curtoazie”, a restrângerii artificiale a competiției de către autoritatea contractantă prin utilizarea unui factor de evaluare nerelevant, precum şi existenţa unui posibil conflict de interese. 35 Pentru Programul Operațional pentru Pescuit, în urma verificărilor efectuate au fost transmise 8 sesizări către Departamentul pentru Lupta Antifraudă ca urmare a identificării unor elemente generatoare de suspiciuni de fraudă.

Cazurile semnalate au vizat, cu titlu de exemplu, inadvertențe în cadrul documentelor justificative depuse de beneficiar la cererile de plată, autorizarea eronat la plată a unor cheltuieli în cadrul cererilor de rambursare auditate, precum şi derularea unei proceduri de atribuire a unui contract de lucrări, în cadrul căreia au fost constatate diferențe în ceea ce priveşte documentația de achiziție (între dosarele arhivate la autoritățile de la nivel central și regional și cele de la nivelul beneficiarului).

Totodată, ca urmare a analizei documentelor și informațiilor referitoare la executarea unor lucrări sau prestarea unor servicii, în cazul a 6 beneficiari de finanțare FEADR au fost identificate unele elemente generatoare de posibile fraude în ceea ce priveşte suspiciunea de fals în unele din documentele depuse la cererea de plată şi crearea de condiţii artificiale în vederea obţinerii unor sume ce depăşeau plafoanele financiare stabilite pentru măsurile respective. În ceea ce priveşte Programul General Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii (PG SOLID), ca urmare a verificărilor efectuate în cazul unui beneficiar a fost identificată posibila existență a unui conflict de interese. #Coruptie