Comitetul de etică este o structură de lucru a Plenului Curții de Conturi, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului de conduită etică și profesională a personalului Curții de Conturi. Comitetul de etică monitorizează respectarea de către toţi auditorii publici externi a principiilor şi valorilor etice şi ale integrităţii prevăzute de Cod.

De asemenea, Comitetul asigură cadrul intern la care să apeleze auditorii publici externi pentru consiliere etică, promovează în mod activ comportamentul etic în cadrul instituției, asigură creșterea gradului de conștientizare de către auditorii publici externi a principiilor și valorilor etice și ale integrității şi sprijină conducerea executivă şi Plenul în rezolvarea problemelor şi situaţiilor apărute sau sesizate cu privire la încălcarea prevederilor Codului, ale Statutului auditorului public extern, precum și a altor regulamente și norme interne ale Curții de Conturi.

În anul 2015, Comitetul de etică:

 a elaborat Raportul de activitate al Comitetului de etică pe anul 2014, care a fost prezentat Plenului şi aprobat de acesta. Raportul a prezentat situațiile și cazurile analizate şi soluțiile propuse și adoptate, aspectele relevante rezultate din analiza declarațiilor de independență şi a rapoartelor comisiilor de disciplină și propuneri de îmbunătățire a prevederilor Codului;

 a analizat, în şedinţele lunare ordinare, peste 5.500 de declarații de independență depuse de auditorii publici externi înainte de declanșarea fiecărei acțiuni de verificare;  pe baza informărilor lunare pe probleme etice primite de la directorii structurilor de specialitate și a declarațiilor de independență ale auditorilor publici externi, a întocmit un raport aferent trimestrului IV 2014 și 3 rapoarte trimestriale aferente anului 2015, care au fost înaintate și aprobate de către Plen;

 a elaborat Raportul privind declarațiile de interese depuse de auditorii publici externi pentru anul 2015, care a fost transmis Plenului şi aprobat de acesta;

 a participat, prin reprezentanţi, la reuniunile Comisiei pentru elaborarea Codului general al controlului intern/managerial privind activitatea specifică de audit/control pentru implementarea Standardului 1 – #etica şi integritatea;

 a asigurat instruirea auditorilor publici externi, în cadrul a 9 seminarii de formare profesională, pentru modulul cu tematica ”Etică și integritate”, la care au participat 155 de auditori publici externi, dintre care 37 nou-angajați;

 a elaborat rapoarte privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2012-2015 la Curtea de Conturi, pentru anul 2014 și pentru semestrul I 2015, care au fost transmise Ministerului Justiției (coordonatorul implementării strategiei SNA 2012-2015);

 a participat la reuniunile Grupului operativ de lucru EUROSAI privind auditul și etica, prezentând experiența românească în ceea ce privește asigurarea consilierii etice.

Top Videos of the Day