Ca urmare a controlului efectuat în anul 2014 la SC Eximbank SA, reprezentanții Curții de Conturi au avut umrmătoarele observații: #control #Finante

  • efectuarea unor plăți în valoare de 23 mii lei, reprezentând indemnizația unui membru al Consiliului de Administrație pentru participarea la ședințe, în perioada septembrie 2013-februarie 2014 (6 luni consecutive), fără a exista documente care să ateste prezența acestuia;
  • neînregistrarea corectă în evidența contabilă a cheltuielilor generate de organizarea unor evenimente în afara sediului băncii (sesiuni de lucru: Poiana Brașov, în perioada 20-22 aprilie 2012; Sinaia, în perioada 24-26 februarie 2012; Eforie Nord, în perioada 13-15 iulie 2012), unele sume fiind evidențiate în contul de deplasări în țară, fără a fi defalcate pe categoriile specifice de cheltuieli pentru care au fost utilizate (diurnă, cheltuieli cu cazarea, cheltuieli cu masa), iar altele fiind înregistrate drept cheltuieli de protocol, în condițiile în care plățile respective reprezentau costul transportului cu autocarul și închiriere sală conferințe. În timpul controlului s-a luat măsura creării unor conturi analitice pentru evidențierea cheltuielilor după conținutul lor economic.
  • neînregistrarea corectă a amortizării unor mijloace fixe date în comodat (folosință gratuită) de către ASF, în perioada noiembrie 2013-decembrie 2014, cheltuielile aferente fiind evidențiate în categoria cheltuielilor deductibile fiscal la calculul impozitului pe profit;
  • banca nu a completat și depus, la organele fiscale competente, Declarația de impunere privind taxa pe clădiri aferentă perioadei 26.07.2013-30.06.2014 și, pe cale de consecință, nu a efectuat plata, estimată la 230 mii lei. Pentru perioada 01.01-30.06.2014, banca a prezentat documente din care rezultă că taxa pe clădiri a fost plătită de către proprietarul de drept al clădirii (RA APPS SAIFI), în condițiile în care această taxă ar fi trebuit să fie plătită de către SC Eximbank SA;
  • deficiențe privind încheierea și derularea contractului de subînchiriere încheiat între SC Eximbank SA și SC Kiseleff Property SRL, în calitate de sublocator (locatar al RA APPS SAIFI, proprietarul de drept al clădirii), pentru sediul în care banca își desfășoară activitatea;
  • plata în avans a chiriei și a celorlalte cheltuieli prevăzute în contract (taxa pentru servicii și chiria pentru un număr de 50 de locuri de parcare), pentru întreaga perioadă contractuală (5 ani), în condițiile în care există posibilitatea de reziliere a contractului de locațiune încheiat între proprietar și SC Kiseleff Property SRL și, implicit, riscul ca banca să nu-și poată recupera chiria plătită în avans către SC Kiseleff Property SRL;
  • plata, de către SC Eximbank SA, a contravalorii unor lucrări de amenajare specifice activității bancare (înlocuire mochetă în cadrul birourilor) în valoare de 19 mii euro, care, prin contract, erau stabilite în sarcina SC Kiseleff Property SRL care își asumase obligația prin contract; întocmirea procesului-verbal de recepție, încheiat la terminarea lucrărilor de amenajare spații, fără respectarea unor prevederi cuprinse în ordinul președintelui SC Eximbank SA, respectiv fiind semnat doar de două persoane (din cele patru numite în comisia de recepție), în condițiile în care prevederile ordinului președintelui Eximbank stipulau: „În cazul în care unul dintre membrii comisiei lipsește, nefiind prezent în bancă, acesta va fi reprezentat în cadrul comisiei de înlocuitorul său de drept” .