Actele de audit și de #control întocmite de departamente și camerele de conturi pot fi atacate, potrivit legii, mai întâi cu contestație la Curtea de Conturi, care se soluționează de comisiile de soluționare constituite la nivelul acestora prin încheiere. Împotriva încheierilor pronunțate de comisiile de soluționare se pot formula acțiuni în fața instanțelor de judecată, care intră în competența secțiilor de contencios administrativ constituite la nivelul tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Ca și în anii precedenți, în anul 2015 s-a manifestat, în continuare, tendința generală de contestare de către conducerile entităților verificate a actelor administrative de valorificare emise de Curtea de Conturi, ca urmare a controlului sau auditului public extern efectuat, chiar și în condițiile în care conducerile entităților verificate apreciază că nu sunt motive suficient de întemeiate pentru a solicita anularea actelor de control sau audit.

Formularea de către acestea a acțiunilor la instanțele de contencios administrativ se face în virtutea principiului liberului acces la justiție, garantat de Constituție, care trebuie însă raportat la regula că exercitarea drepturilor procesuale trebuie să se facă cu bună credință, potrivit principiului consacrat de Constituție și de Codul de procedură civilă. În anul 2015, activitatea de reprezentare prin departamentul de specialitate, s-a concretizat în 2.708 cauze, din care 499 au fost soluționate definitiv și/sau irevocabil, din acestea 418 au fost câștigate de Curtea de Conturi și 81 pierdute, iar 2.209 sunt în curs de soluționare. În cadrul litigiilor generate de activitățile de audit și control, entitățile publice au solicitat, cu caracter excepțional, suspendarea executării actelor de control/audit și de valorificare a acestora, în 135 de litigii, din care s-au soluționat 93, iar din acestea s-au câștigat 67 de litigii (72%).

Top Videos of the Day

Sursa: Raportul de activitate publicat de Curtea de conturi, aferent anului 2015. #instanta