Conducerea executivă a acestei instituții a introdus experimental, începând cu anul 2014, „Sistemul de evaluare a performanţei Curţii de Conturi”, prin care se încearcă analiza periodică a modului în care se realizează şi se repartizează activităţile de audit şi control pentru identificarea punctelor tari şi slabe care apar în activitatea auditorilor publici externi şi a soluţiilor care pot duce la îmbunătăţirea activităţii Curţii de Conturi.

Sistemul de evaluare a performanței este alcătuit dintr-un set de 12 indicatori de performanță de uz extern, care reflectă sintetic activitatea Curţii de Conturi și 25 de indicatori de management de uz intern și din alte elemente conexe care contribuie la măsurarea și evaluarea activității de audit şi control și evaluarea impactului activității Curții de Conturi în societate.

Cu ajutorul acestor indicatori se evaluează structurile de specialitate, acțiunile de verificare efectuate, fiecare membru al echipelor de audit şi control, în funcție de contribuția adusă la realizarea acțiunilor respective.

Calitatea și impactul pe care le are activitatea Curţii de Conturi la entitățile aflate în competența sa de verificare se stabilesc prin indicatorul de performanță ”Opinia conducerii entităților verificate cu privire la calitatea auditului efectuat de Curtea de Conturi și a impactului acestuia asupra entităților verificate, precum și la respectarea principiilor și valorilor etice de către auditorii publici externi”, care se măsoară pe baza scorurilor acordate de entitățile verificate la întrebările cuprinse într-un chestionar transmis pe cale electronică tuturor entităților, după finalizarea acțiunilor de audit şi control.

Top Videos of the Day

În semestrul I 2015 au fost transmise peste 1.343 de chestionare, primindu-se peste 642 de răspunsuri, ceea ce reprezintă o rată de răspuns de cca 48%.

Comitetul de etică, structură de lucru în subordinea Plenului, care are ca atribuții principale monitorizarea eticii și integrității auditorilor publici externi, a elaborat, pe baza concluziilor rezultate din analiza chestionarelor, un raport semestrial pe care l-a prezentat Plenului. Plenul a stabilit ca, la instruirile lunare care se organizează la sediul departamentelor și camerelor de conturi, directorii acestora să analizeze și să prezinte auditorilor publici externi problemele identificate prin intermediul chestionarelor, precum și comentariile critice primite de la entitățile verificate. De asemenea, s-a stabilit ca în cadrul sesiunilor de formare profesională, la care participă auditorii publici externi, să se pună un accent deosebit pe aspectele identificate cu ajutorul chestionarelor.

Conform hotărârii Plenului, la sesiunile de formare profesională care s-au organizat și desfășurat în anul 2015, în cadrul instruirilor privind Codul etic, membrii Comitetului de etică au prezentat în modulele alocate ”eticii și integrității” comentariile entităților verificate, care au reieșit din chestionarele completate și transmise Curții de Conturi, punându-se accent pe problemele de etică și integritate identificate cu ajutorul acestora.

Sursa: Raport de activitate 2015 al Curții de Conturi #Curtea de Conturi