Din totalul entităţilor verificate în anul 2015, ordonatorii principali de credite au deținut cea mai mare pondere din acestea, respectiv 54,5%, iar ordonatorii terţiari de credite au reprezentat 24,2%. Pe total, numărul entităților verificate în anul 2015 a crescut comparativ cu cel din anul 2014, fiind înregistrate unele modificări în structură, astfel s-au înregistrat scăderi cu 10 ale ordonatorilor principali de credite și cu 24 ale celor secundari și creșteri, respectiv cu 38 ale ordonatorilor terțiari de credite și cu 36 ale altor entități, aceasta în condițiile în care se respectă prevederea legală de verificare a tuturor conturilor în termenul legal de prescripție.

La unele entităţi, pe lângă efectuarea misiunii de audit financiar s-au desfăşurat atât misiuni de audit al performanţei, control tematic, cât și acţiuni de documentare, astfel că, în unele cazuri, la aceeaşi entitate s-au efectuat, în anul 2015, două sau chiar mai multe verificări.

Auditorii publici externi, desemnați să organizeze și să desfășoare activități specifice Curții de Conturi, au consemnat în actele pe care le-au întocmit constatările privind abaterile de la legalitate și regularitate, faptele pentru care există indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale, precum cazurile de nerespectare a principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public și privat al statului. Cu ocazia verificării obiectivelor de audit și control desfășurate la cele 2.541 de entități, au fost identificate 25.224 de cazuri de abateri de la disciplina bugetară, economică și financiar-contabilă, în scădere cu 305 cazuri comparativ cu cele identificate în anul 2014.

Top Videos of the Day

Această scădere, deși nu este semnificativă, arată că entitățile verificate se conformează măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin decizii într-un grad mai mare.

Abaterile privind modul de stabilire, evidențiere și de urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele prevăzute de lege, au afectat încasările bugetare cu consecințe directe asupra finanțării cheltuielilor bugetelor respective în exercițiul bugetar auditat. Nedepistarea acestor surse potențiale în crearea de venituri ar fi influențat și exercițiile bugetare următoare, atâta timp cât sursa de venit este viabilă. Calitatea gestiunii economico-financiare, care este dată de corecta gestionare a elementelor patrimoniale, de constituirea și utilizarea fondurilor, de finanțarea cheltuielilor conform atribuțiilor stabilite prin lege, a fost afectată, în anul bugetar 2014, de numărul mare de cazuri privind nerespectarea principiilor economicității, eficacității și eficienței în administrarea patrimoniului public și privat al statului, a condițiilor de legalitate în utilizarea fondurilor publice.

Conform metodologiei proprii, când se constată, cu ocazia verificărilor efectuate, nereguli și abateri de la legislația cadru sau de la cea care reglementează înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile entității verificate, reprezentanții Curții de Conturi estimează valoarea abaterilor constatate, care sunt aduse la cunoștință conducătorilor entității verificate și care au răspunderea înlăturării lor. Sursa: Raport de activitate #Curtea de Conturi