Autoritatea de Audit desfășoară acțiuni de audit și la nivelul altor programe finanțate de către Uniunea Europeană, respectiv programele aferente obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” (PG SOLID) și Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEAG).

În cursul anului 2015, Autoritatea de Audit a întreprins 11 misiuni de audit vizând aceste programe și fonduri, din care 4 misiuni de audit de sistem, 4 misiuni de audit de operațiuni, 1 misiune de urmărire a recomandărilor formulate în cursul misiunilor de audit anterioare și 2 misiuni de audit de certificare.

În cadrul acestor misiuni au fost evaluate sistemele de management și control, fiind detectate deficiențe cu privire la modul în care sunt reperformate verificările privind procedurile de achiziție publică la nivelul autorității de certificare și plată; generarea corectă a aplicațiilor de plată de către sistemele informatice de monitorizare financiară; aplicarea diverselor aspecte procedurale.

În ceea ce privește verificarea cheltuielilor declarate CE pe programele de cooperare teritorială europeană și din fondurile menționate mai sus, Autoritatea de Audit a verificat, în cadrul misiunilor derulate în anul 2015, cheltuieli declarate Comisiei Europene în valoare de 247.982 mii lei, ceea ce reprezintă 49,93%, din totalul cheltuielilor declarate Comisiei Europene în sumă de 496.620 mii lei. .

Top Videos of the Day

Principalele deficiențe identificate au vizat modul de derulare a achizițiilor publice în cadrul unor contracte în sensul utilizării unor criterii restrictive, încălcării principiului tratamentului egal și nediscriminării în evaluarea și selecția unor ofertanți, achiziția unor bunuri care nu își justifică necesitatea, întârzieri în implementare a măsurilor corective ca urmare a recomandărilor din rapoartele de audit anterioare.

Un element de noutate față de activitățile desfășurate de către Autoritatea de Audit până în prezent îl constituie activitatea specifică de audit pentru încheierea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013. Potrivit regulamentelor comunitare, Autoritatea de Audit trebuie să elaboreze un raport final de control și să emită o opinie cu privire la validitatea cererii de plată finale.

În acest context, în baza Deciziei președintelui Autorității de Audit nr. 5 din 15.01.2015 a fost constituit un Grup de lucru la nivelul instituției pentru stabilirea activităților legate de încheierea programelor operaționale pentru perioada de programare 2007-2013.

Grupul de lucru a asigurat colectarea informațiilor și a documentelor în legătură cu activitățile specifice încheierii perioadei de programare, precum și diseminarea acestora la nivelul tuturor auditorilor pentru studiu și pregătire 32 individuală.

Totodată, acesta a definitivat lista temelor de pregătire și calendarul sesiunilor de instruire ce vor fi realizate la nivelul Autorității de Audit. Un prim astfel de curs a fost organizat în data de 26 iunie 2015 și a vizat proiectele majore în contextul procesului de încheiere a programelor operaționale 2007-2013. La inițiativa Grupului de lucru, în data de 19 mai 2015, Autoritatea de Audit a organizat o reuniune privind pregă- tirea procesului de încheiere a programelor operaționale 2007-2013, la care au participat înalți reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, Autorității de Certificare și Plată și ai tuturor autorităților de management. #Uniunea Europeana #Finante #Curtea de Conturi