În anul 2015, #Curtea de Conturi a efectuat misiuni de audit financiar şi de audit al performanţei, precum şi acţiuni de control tematic la companii şi societăţi naţionale, regii autonome de interes naţional şi local, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau la unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv la sucursale şi filiale ale acestora, la entităţi cu atribuţii în domeniul bancar şi al pieţei de capital şi la entităţi cu atribuţii în domeniul privatizării.

În vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, Autoritatea de Audit, ca organism independent din punct de vedere operaţional faţă de Curtea de Conturi, a exercitat auditul asupra fondurilor europene.

Potrivit Programului de activitate pe anul 2015, Curtea de Conturi a efectuat 2.773 de acţiuni de verificare, cuprinzând misiunile de audit financiar şi de audit al performanţei, acţiunile de control şi acţiunile de documentare. Din cele 2.773 de acțiuni de verificare, desfășurate în anul 2015 de către departamentele de audit și control și de către camerele de conturi, 970 de acțiuni au fost realizate la entități ale administrației publice centrale și 1.803 acțiuni la entități ale unităților administrativ-teritoriale. Ponderea o dețin acțiunile de audit financiar, urmate de cele de audit de conformitate, prin controale tematice.

Pentru monitorizarea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii au fost efectuate 3.107 acțiuni prin care s-a verificat stadiul măsurilor dispuse atât în anul 2015, cât și în anii precedenți.

Top Videos of the Day

Auditorii publici externi au realizat și 175 de acțiuni de verificare a realității argumentelor invocate de conducerile entităților în susținerea solicitărilor de prelungire a termenelor stabilite în decizii. În anul 2015, Curtea de Conturi şi-a exercitat funcţia de control asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public în exerciţiul bugetar al anului 2014, la 2.541 de entităţi, la o entitate fiind efectuate, în unele cazuri, mai multe acțiuni de verificare, cu tematici diferite.

Conform datelor prezentate mai jos, pe categorii de entităţi, verificările efectuate s-au desfăşurat la 1.385 de ordonatori principali de credite, 72 de ordonatori secundari de credite, 614 ordonatori terţiari de credite, 282 de societăţi comerciale, inclusiv de interes local, 28 de companii naţionale, 12 societăţi naţionale, 45 de regii autonome, inclusiv de interes local, 4 instituţii bancare, precum şi 99 de alte entităţi (asociaţii, fundaţii ș.a.).

Sursa: Raport de activitatea Curtea de Conturi 2015