Biroul de Audit Intern a fost înființat în anul 1999 în baza OG nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată. Biroul de Audit Intern își exercită activitatea în conformitate cu „Normele metodologice proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern”, precum şi cu „Carta auditului intern privind exercitarea activităţii de audit public intern”, potrivit prevederilor HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Cele două documente au fost avizate de UCAAPI şi aprobate de preşedintele Curţii de Conturi, în anul 2014.

Biroul de Audit Intern este organizat numai la nivelul structurii centrale, fiind subordonat direct preşedintelui Curţii de Conturi, asigurându-se astfel principiile de bază, respectiv raportarea la cel mai înalt nivel şi independenţa funcţională necesară unei evaluări obiective a activităților auditate. Prin atribuţiile pe care le exercită, activitatea de audit intern este o funcţie distinctă şi independentă de activităţile desfăşurate de celelalte structuri ale Curții de Conturi, furnizând conducerii instituţiei o asigurare rezonabilă şi obiectivă asupra funcţionalităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern şi a proceselor de administrare. În anul 2015, Biroul de Audit Intern a realizat misiuni de audit de conformitate și consiliere în baza Planului anual de audit intern aprobat de preşedintele Curţii de Conturi, conform art.

Top Videos of the Day

16 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde sumarul activităţilor principale din cadrul Curţii de Conturi, nivelul de risc şi frecvenţa auditurilor pe o perioadă de până la 3 ani. Misiunile au avut caracter preponderent de evaluare a sistemului de control intern, în vederea identificării și gestionării riscurilor semnificative asociate. Recomandările au vizat limitarea, într-o cât mai mare măsură, a riscurilor, elaborarea și actualizarea procedurilor de sistem și a celor operaţionale, precum și pregătirea profesională continuă a personalului.

Recomandările formulate în cadrul misiunilor de audit intern au fost considerate adecvate de către structurile auditate şi, în consecinţă, acceptate. Din analiza și sinteza rapoartelor s-au evidenţiat, la nivelul structurilor auditate, următoarele constatări principale:

  • elaborarea parțială a procedurile operaționale și de sistem pentru activitățile funcțiilor-suport;
  • neactualizarea procedurilor existente cu ultimele modificări ale legislației specifice sau ale organigramei Curții de Conturi.

Activitatea de consiliere a structurilor, ce asigură atât funcţiile-suport, cât și funcţiile specifice ale Curții de Conturi, a continuat şi în anul 2015.

Sursa: Raport #Curtea de Conturi