Inițierea unei reglementări de către MFP, prin Direcția Generală de Legislație și Reglementare în Domeniul Activelor Statului, care să prevadă aplicarea unor sancțiuni în cazul neîndeplinirii de către ordonatorii principali de credite a următoarelor obligații în termenul ce va fi stabilit de MFP:

- actualizarea valorii bunurilor din patrimoniul public și privat al statului;

- reevaluarea acestor bunuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât inventarul centralizat să reflecte realitatea și să aibă aceleași valori care se regăsesc înregistrate și în evidența contabilă;

- înregistrarea bunurilor din patrimoniul public al statului care au fost declarate cu valoarea „0 lei” și „1 leu” la valorile reale.

Ulterior, Direcția Generală de Legislație și Reglementare în Domeniul Activelor Statului va monitoriza îndeplinirea acestei cerințe de către ordonatorii principali de credite. efectuarea de către Direcția Generală de Legislație și Reglementare în Domeniul Activelor Statului a unei concilieri cu datele din conturile contabile analitice, în care se regăsesc bunurile din patrimoniul privat al statului (terenuri, clădiri și alte bunuri) existente la Direcția Generală de Trezorerie și Contabilitate Publică, respectiv la administrațiile județene ale finanțelor publice, după caz.

Implicarea insuficientă a structurilor din cadrul MFP în monitorizarea execuției bugetare a ordonatorilor principali în vederea realizării unui grad cât mai ridicat de recuperare a sumelor ce se cuvin bugetului de stat din plățile efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare de la Uniunea Europeană.

Top Videos of the Day

Astfel, în anul 2014, suma primită de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul programelor și proiectelor finanțate din fonduri externe a fost în valoare de 2.686.520 mii lei, reprezentând doar 48,44% din sumele plătite din bugetul de stat pentru aceste proiecte și programe, respectiv 5.546.529 mii lei, ceea ce reprezintă un grad foarte scăzut de recuperare a unor sume ce se cuvin de drept bugetului de stat din care au fost cheltuite. Acest fapt s-a datorat implicării insuficiente a structurilor din cadrul MFP, respectiv:

- exercitarea necorespunzătoare a monitorizării execuției bugetare a ordonatorilor principali de credite care au beneficiat de alocări de fonduri bugetare pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

- neexercitarea controlului/auditului intern de către structurile cu atribuții în acest sens;

- nedeclararea sau declararea cu întârziere de către ordonatorii principali de credite a plăților efectuate în vederea rambursării de către Comisia Europeană.

Din această situație rezultă faptul că, la data de 31.12.2014, suma nerambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul 2014 pentru programe și proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile se ridică la 2.860.009 mii lei (51,56%) din totalul plăților efectuate în contul proiectelor finanțate din FEN (5.546.529 mii lei, din care se scade suma de 2.686.520 mii lei).

Se constată (asemănător anilor anteriori) un nivel scăzut al reîntregirii bugetului de stat, din care sunt efectuate plăți în contul programelor și proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Prin similitudine se poate afirma că nici la nivelul celorlalte bugete componente ale bugetului general consolidat nivelul reîntregirilor nu este mai ridicat. #Finante #Curtea de Conturi