Inspectorii Curții de Conturi au constatat următoarele deficiențe în urma controlului efectuat la Ministerul Fondurilor Europene, control aferent anului 2014.

  • deficiențe în ceea ce privește acuratețea programării bugetare, analiza defectuoasă și reținerea sumei de 17.308 mii lei, la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)”, rămasă neutilizată față de bugetul aprobat și care nu a fost redistribuită de Ministerul Finanțelor Publice către alți ordonatori principali de credite;
  • plățile efectuate de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”, raportate în situațiile financiare încheiate la 31.12.2014, au fost în sumă de numai 31.942 mii lei, față de nivelul bugetat de 64.454 mii lei, creditele bugetare neutilizate, în sumă de 32.511 mii lei, arătând modul defectuos în care s-au realizat fundamentarea și acuratețea programării bugetare, precum și modul de desfășurare a acestui program în timp, având în vedere inclusiv condițiile restrictive impuse de închiderea exercițiului financiar;
  • nerespectarea termenului de întocmire și depunere a situațiilor financiare aferente anului 2014, acestea fiind depuse și înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice cu 36 de zile calendaristice întârziere față de termenul legal, fiind astfel încălcate prevederile art. 41 pct. 2 lit. f) din Legea contabilității nr. 82/1991. În timpul acțiunii de control, reprezentanții MFP (instituția abilitată să constate contravenția și să aplice sancțiuni în domeniul în care a fost constatată abaterea) au aplicat amenda contravențională pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 82/1991.
  • inventarierea patrimoniului MFE pentru anul 2014 s-a încheiat ulterior depunerii situațiilor financiare la MFP în condițiile în care, potrivit prevederilor legale, procesul de inventariere se realizează și se finalizează anterior întocmirii situațiilor financiare, în vederea atingerii scopului principal al inventarierii patrimoniului entității, respectiv acela de a stabili situația reală a tuturor elementelor de activ și de pasiv la finalul exercițiului financiar și reflectarea acesteia în situațiile financiare anuale; deficiențe privind declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale individuale aferente drepturilor salariale acordate ulterior, ca urmare a emiterii, cu întârziere, a unor ordine ale ministrului, pentru acordarea retroactivă a gradațiilor corespunzătoare tranșelor de vechime și pentru acordarea retroactivă a unui număr de clase de salarizare, aferente activității de gestionare a fondurilor comunitare, nefiind întocmite și depuse declarații rectificative aferente lunilor pentru care aceste drepturi au fost recalculate.

Poate te intereseaza:

Declarații la DNA: Așa se luau șpăgile pentru mașinile ridicate la Poliția Locală

Exclusiv: Dovezi ale modului în care s-au furat bani publici la Poliția Locală

#Curtea de Conturi