În cazul farmaciilor cu circuit deschis, prețul de decontare practicat a fost de cele mai multe ori, prețul maxim prevăzut în listele aprobate prin Ordinul MS nr.1275/2011, cu modificările și completările ulterioare, în timp ce achiziția medicamentelor de către unitățile sanitare participante s-a efectuat prin aplicarea legislației în domeniul achiziției publice, care a condus la obținerea unui preț de achiziție mai mic decât prețul de decontare aprobat în condițiile legii.

Din analiza efectuată pe anii 2012-2014 din perspectiva respectării principiului economicității la încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale/farmacii cu circuit deschis prin care se derulează Programul național de diabet zaharat s-a constatat faptul că, sumele aferente programelor naționale de sănătate curative au fost alocate în baza contractelor încheiate între furnizorii privați şi casele de asigurări de sănătate teritoriale fără a se realiza negocierea acestora, contrar prevederilor art.6 alin.(1) din Ordinul CNAS nr.190/2013, pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014.

Totodată, unitățile sanitare au utilizat, conform cadrului legal aplicabil, proceduri diferite de achiziții, respectiv de la achiziția directă, la cerere de oferte, licitație deschisă sau negociere fără publicarea unui anunț, fapt ce a condus la practicarea prețurilor diferite de achiziții pentru același medicament cu consecințe asupra utilizării fondurilor alocate, având în vedere principiile de eficiență, eficacitate și economicitate.

Valoarea contractelor încheiate în perioada 2012-2014 cu farmaciile cu circuit deschis au deținut ponderea cea mai mare din totalul valorii contractate pe cele patru programe naționale de sănătate iar din cheltuielile totale cu medicamentele decontate în cadrul Programului național de diabet zaharat, în perioada 2012-2014, ponderea cheltuielilor cu medicamente decontate farmaciilor cu circuit deschis a fost de peste 99%, în timp ce, cheltuielile cu medicamentele achiziționate de către unitățile sanitare (instituții publice)au reprezentat doar aproximativ 0,2% din total.

Top Videos of the Day

Cauzele acestor deficiențe se datorează faptului că, în perioada auditată nu s-a efectuat o analiză a disfuncționalității programelor sau a posibilităților de creștere a performanței acestora, pornind de la constatările în practică a coordonatorilor de programe și o informare a CNAS 37 privind aceste deficiențe în vederea înlăturării lor în timp sau a finanțării celor mai adecvate cheltuieli, astfel încât programele să-și atingă obiectivele stipulate prin norme.

Un alt aspect deosebit de important îl reprezintă plata, în perioada 2012-2014 de către pacienți, pentru unele medicamente specifice din cadrul Programului național de diabet zaharat, a diferenței între prețul cu amănuntul maximal și prețul de decontare, aprobate în CaNaMed prin ordin al ministrului sănătății.

Sursa: Raport Curtea de Conturi a României #Boala #Spital