• Nu au fost luate măsurile pentru realizarea unor venituri, în valoare de 35.452 mii lei, reprezentând drepturi de creanță de primit din fonduri externe nerambursabile și postaderare. În plus, autoritățile competente de control (OIR POSDRU, AM POSDRU) au stabilit dobânzi penalizatoare pentru neplata la termen a datoriilor, pentru cheltuieli neeligibile efectuate, dar Agenția Națională pentru Romi nu a înregistrat în evidența contabilă obligațiile respective;
  • evaluarea și selecția propunerilor de proiecte depuse în anul 2014 în cadrul programului „Anul participării și responsabilității cetățenilor” s-au efectuat fără respectarea cerințelor legale, astfel că în perioada 2013-2014 au fost încheiate contracte de finanțare nerambursabilă în valoare totală de 1.674 mii lei, cu persoane juridice care nu se încadrează în categoria celor care, potrivit legii, pot primi asemenea finanțări;
  • nu au fost întocmite documente privind monitorizarea derulării contractelor de finanțare și, astfel, nu se cunoaște gradul de realizare a obiectivelor urmărite de program;
  • s-au efectuat plăți nelegale din fonduri primite de la bugetul statului, în sumă de 606 mii lei, reprezentând cheltuieli care au fost stabilite de către Autoritatea de Management ca fiind neeligibile în cadrul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, acest lucru fiind menținut de hotărârea definitivă și irevocabilă emisă de instanța de judecată. Agenția Națională pentru Romi nu a luat măsuri în vederea stabilirii, răspunderii și recuperării prejudiciului, nu a înregistrat în contabilitate debitul și nici nu a calculat și înregistrat dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz;
  • s-au acordat despăgubiri în valoare de 172 mii lei unor foști angajați, în legătură cu care instanța de judecată a stabilit definitiv și irevocabil că au fost disponibilizați fără respectarea prevederilor legale. Ordonatorul de credite nu a luat măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia de la persoanele responsabile;
  • s-au achiziționat bunuri și servicii în valoare de 39 mii lei, de natura cheltuielilor de reprezentare și protocol, a căror achiziție a fost interzisă de OUG nr. 26/2012;
  • inventarierea elementelor patrimoniale la finele exercițiului financiar 2014 nu a cuprins creanțele și obligațiile entității, nu s-a completat Registrul-inventar, nu s-au înregistrat în contabilitate rezultatele inventarierii (plusuri în valoare de 47 mii lei, minusuri în valoare de 247 mii lei), nu s-au recuperat pagubele;
  • nu au fost luate toate măsurile legale, în cadrul termenului legal de prescripție, în vederea recuperării contravalorii unor materiale de natura obiectelor de inventar, furate de la Centrul Regional Alba și a unor avansuri de trezorerie, nedecontate din anul 2009, în valoare totală de 25 mii lei;
  • nu au fost evidențiate în contabilitate indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, ce se suportă din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și nu au fost luate măsuri pentru recuperarea din acest fond, pe baza actelor justificative, a indemnizațiilor care au depășit suma contribuțiilor datorate, în valoare de 30 mii lei;
  • organizarea și evidența patrimoniului, cât și unele înregistrări în contabilitate s-au realizat defectuos întrucât: contul de decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate prezintă sold creditor, în valoare de 159 mii lei, contrar prevederilor legale;
#Curtea de Conturi