Nu s-a respectat principiului separării exercițiilor financiare și, implicit, s-a denaturat rezultatul exercițiului bugetar al anului 2014, prin înregistrarea eronată a cheltuielilor pentru facturi de utilități aferente lunii decembrie 2013, în luna ianuarie 2014, deși aceste facturi fuseseră primite la momentul depunerii situațiilor financiare încheiate de ICR la 31.12.2013, iar facturile de utilități aferente lunii decembrie 2014, sosite până la întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale încheiate de ICR la 31.12.2014, au fost înregistrate eronat în luna ianuarie 2015;

existența unor stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă pentru reviste/cărți/albume aflate în depozit a generat imobilizări de fonduri, în sumă de 1.340 mii lei;

nu au fost întocmite proceduri de către Compartimentul Burse din cadrul Direcției Programe Interne, în vederea derulării programului de burse în anul 2014;

cuantumul burselor pentru studii și al altor forme de sprijin material (rezidențe) nu este fundamentat și nu este aprobat de Comitetul director, care asigură conducerea executivă a activității curente a Institutului; s-a decontat, fără bază legală, transportul bursierilor;

s-au atribuit direct două contracte de prestări servicii, a căror valoare estimată depășea, pentru fiecare în parte, suma de 30.000 euro prevăzută la art.

19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

s-a constatat inexistența unor documente justificative din care să rezulte realitatea prestațiilor achitate lunar, realizându-se astfel prejudicierea bugetului instituției publice cu suma estimată la 294 mii lei;

s-au achiziționat echipamente de sunet și lumini, necesare sălii de spectacole din cadrul ICR, precum și un număr de 11 tablouri electrice de distribuție, de la firme care nu sunt nici producătoare, nici furnizoare/distribuitoare de astfel de echipamente, intermedierea conducând la creșterea prețului de achiziție și, implicit, la nerespectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității utilizării fondurilor publice;

derularea necorespunzătoare a Acordului-cadru încheiat cu SC As General Cleaning SRL, fără a exista documente justificative din care să rezulte faptul că obiectul contactului a fost îndeplinit în raport cu contraprestația achitată lunar prestatorului, determinând producerea unui prejudiciu în sumă de 157 mii lei;

s-au încheiat 242 de contracte civile cu persoane care nu se încadrează în prevederile OUG nr.

Top Videos of the Day

44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, pentru a avea dreptul de a participa pe o perioadă determinată la realizarea unor activități/programe/proiecte.

Dezvăluiri incredibile. Poliția Locală Sector 1 are drone de supraveghere

Declarații bombă la DNA. Angajații Poliției Locale Sector 1 recunosc tot

#Curtea de Conturi