În rezumat, deficiențele și abaterile pe care le veți găsi citind Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2014 au drept principale cauze:

Fundamentarea nerealistă sau insuficientă a proiectelor de buget ale unor ordonatori principali de credite, motiv pentru care există încă multiple nereguli și disfuncționalități în ceea ce privește angajarea cheltuielilor publice și plata acestora;

Lipsa unui sistem bine definit de alocare a resurselor bugetare în funcție de rezultatele obținute, dar și lipsa unor instrumente eficiente pentru evaluarea performanței utilizării resurselor alocate. În condițiile în care nu există o preocupare serioasă pentru alocarea și utilizarea fondurilor publice cu eficiență și economicitate, performanța este dificil de evaluat cu atât mai mult cu cât indicatorii de rezultat ai unor obiective, proiecte, programe și/sau activități nu sunt stabiliți astfel încât să poată fi măsurați și evaluați în dinamică;

managementul ineficient și uneori incorect al fondurilor publice, care dovedește, cel mai adesea, că deciziile privind alocările de fonduri publice nu sunt fundamentate în funcție de priorități și în concordanță cu cadrul legal de referință sau cu scopul și atribuțiile entității, stabilite prin actul normativ de înființare, dar și necunoașterea dispozițiilor legale din domeniul finanțelor publice și al contabilității publice, iar, uneori, chiar nerespectarea acestor prevederi din cauza unor interpretări eronate date dispozițiilor respective;

Există o slabă preocupare sau chiar o reticență a managerilor din entitățile publice pentru analiza, înțelegerea, proiectarea și implementarea unui sistem de control intern operațional și eficient, care ar putea elimina sau diminua semnificativ pierderile, risipa, frauda, iregularitățile, slaba performanță etc.

În marea majoritate a instituțiilor auditate, sistemele de control și audit intern nu funcționează în mod corespunzător, activitățile de audit intern la nivelul instituțiilor publice sunt, în general, formale, ineficiente sau insuficient de riguroase, nu acoperă domenii semnificative, iar conducătorii acestora nu sunt interesați să valorifice aceste activități și, drept urmare, riscurile de control au fost evaluate ca fiind medii sau ridicate;

în mai multe cazuri identificate de auditorii publici externi, conducerea entității verificate nu a procedat la analizarea! cauzelor care au condus la prejudicierea bugetului de stat și nici nu s-au recuperat prejudiciile create prin plata din fonduri publice a unor despăgubiri acordate unor persoane salariate, pentru care instanța de judecată a stabilit acordarea acestora.

Top Videos of the Day

Nerespectarea prevederilor legale specifice privind calcularea, evidențierea și plata contribuțiilor de asigurări sociale aferente sumelor reprezentând drepturi salariale acordate în baza sentințelor judecătorești rămase definitive și irevocabile, având drept consecințe denaturarea bazei de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii, atât la angajat cât și la angajator, cu impact direct asupra declarării și virării contribuțiilor sociale obligatorii de către entitate;

- plata către angajați a unor venituri nete majorate prin necalcularea contribuțiilor individuale de asigurări sociale potrivit reglementarilor legale;

- denaturarea datelor reflectate în situațiile financiare întocmite de entitate la data de 31.12.2014; managementul defectuos și ineficient al cheltuielilor de funcționare plus întreținere prin:

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la efectuarea de cheltuieli de protocol, care nu se încadrează în baremurile legale;

- decontarea cheltuielilor efectuate fără prezentarea documentelor justificative privind transportul, cazarea, alte cheltuieli;

- efectuarea unor cheltuieli de deplasare pentru care au fost decontate tarife de cazare în unități, a căror clasificare era superioară celei reglementate de prevederile legale pentru decontarea acestora, în hoteluri, pensiuni clasificate la 4 stele; #Curtea de Conturi