Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SCDP Băneasa, pentru perioada 2013-2014, nu a fost elaborat și aprobat pe baza unei fundamentări raționale, veniturile fiind estimate fără baze reale (comenzi, contracte) și fără a se avea în vedere nivelul redus al execuției din anii anteriori și posibilitățile reale de facturare/încasare.

Totodată, cu ocazia rectificării bugetare, veniturile și cheltuielile previzionate ale SCDP Băneasa au fost majorate nejustificat cu suma de 7.901 mii lei, fără a se ține seama de gradul redus de realizare a veniturilor până la momentul rectificării;

supraestimarea veniturilor a generat supradimensionarea cheltuielilor și astfel bugetul de venituri și cheltuieli nu este în măsură să asigure respectarea cerințelor de raționalizare a cheltuielilor publice; rezultatul exercițiului financiar 2013, raportat în situațiile financiare anuale, a fost determinat eronat ca urmare a faptului că a fost inclus și rezultatul exercițiului financiar precedent, respectiv pierdere în sumă de 1.199 mii lei care, contrar prevederilor legale, nu a fost transferat asupra rezultatului reportat din anul 2012;

S-a calculat și înregistrat în evidența contabilă, în mod eronat, amortizarea aferentă unor mijloace fixe care aparțin domeniului public al statului, aflate în administrarea instituției, în valoare de 623 mii lei.

Totodată, există unele diferențe între evidența tehnico-operativă și evidența contabilă a mijloacelor fixe, în sumă totală de 44 mii lei, neclarificate până la încheierea acțiunii de control. În timpul controlului a fost efectuată corecția contabilă pentru eliminarea amortizării aferente activelor fixe din domeniul public al statului. entitatea nu a înregistrat corect în evidența contabilă bunurile din patrimoniul public al statului pe care le are în administrare, în valoare estimată de 914 mii lei, neexistând corespondență între conturile de activ și de pasiv, în care este înregistrată valoarea acestor bunuri. Diferența reprezintă valoarea patrimoniului public aflat în administrarea SCDP Băneasa, care nu a fost înregistrată în pasivul bilanțier, respectiv în contul „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului;

Raportul public pe anul 2014 Pagina 251 acumularea de datorii mari la bugetul general consolidat (obligații fiscale aferente cheltuielilor cu salariile personalului, TVA, alte datorii fiscale), la 31.12.2014 figurând cu obligații fiscale de plată în sumă totală de 1.445 mii lei (1.076 mii lei debit principal și 369 mii lei accesorii, care nu sunt în concordanță cu datele înscrise în certificatul fiscal, reprezentând obligații fiscale în sumă totală de 17 mii lei;

SCDP Băneasa nu a calculat, înregistrat în evidența contabilă a instituției și nu a virat la Consiliul Local al municipiului București – sectorul 1 impozitul pe clădirea identificată sub nr.

Top Videos of the Day

MFP 108312, cu suprafața de 641 mp și cu valoarea contabilă de 611 mii lei, care face obiectul Contractului de asociere în participațiune cu SC Automobile Bavaria SRL. Valoarea estimată a abaterii este în sumă de 9 mii lei și reprezintă impozit datorat pentru anul fiscal 2014;

clădirile din administrarea SCDP Băneasa, aflate în domeniul public al statului, nu au fost reevaluate în perioada 2012-2014, iar unele bunuri din patrimoniul SCDP Băneasa figurează în evidențe cu o valoare modică, situație care contravine prevederilor legale referitoare la reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

Dezvăluiri incredibile. Poliția Locală Sector 1 are drone de supraveghere

Declarații bombă la DNA. Angajații Poliției Locale Sector 1 recunosc tot

#Curtea de Conturi