În raportul pe anul 2016, #Curtea de Conturi a României a avut următoarele concluzii în ceea ce privește programele de sprijin destinate românilor din afara granițelor țării:

Evaluarea modului de fundamentare a bugetului alocat derulării activității privind sprijinirea românilor de pretutindeni în perioada 2013-2016 a arătat o fundamentare inadecvată a bugetului de venituri și cheltuieli în raport cu execuția bugetară anuală. În această perioadă, valoarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru sprijinirea românilor de pretutindeni a fost de 20.152 mii lei, deși solicitările au fost la nivelul de 20.000 mii lei anual. Execuția a demonstrat că nici fondurile alocate nu au fost utilizate în integralitate, procentul plăților efectuate situându-se la nivelul de 90,34%, în anul 2013, de 81,30%, în anul 2014 și de 83,17%, în anul 2015, atât fondurile alocate, cât și plățile fiind diferite de la un an la altul.

Propunerea necesarului de fonduri a avut drept argument creșterea numărului solicitanților de finanțări nerambursabile, și nu prioritățile stabilite în cadrul Strategiei privind Relația cu Românii de Pretutindeni.

Dimensionarea fondurilor solicitate nu s-a realizat în concordanță cu rezultatele estimate a fi obținute în urma derulării proiectelor, ca urmare a faptului că activitatea destinată românilor de pretutindeni nu a avut la bază un set coerent de politici și acțiuni, proiectate pentru a depăși provocările cu care se confruntă românii din afara granițelor țării și pentru a atinge obiectivele pentru care se alocă finanțare de la bugetul de stat.

Din analiza modului în care au fost elaborate Strategia/politicile guvernamentale din domeniul relației cu românii de pretutindeni a rezultat faptul că acestea nu au urmărit liniile directoare formulate prin programele de guvernare, fiind orientate pe identificarea unor soluții aferente cazurilor particulare.

Top Videos of the Day

Implementarea strategiei nu a avut la bază standarde minime privind identitatea națională în comunitățile de români din străinătate și indicatori corespunzători acestora, astfel încât să se creeze ulterior posibilitatea monitorizării modului de implementare la nivelul celor 666 de proiecte derulate în perioada auditată.

Astfel, aprobarea și derularea de proiecte și acțiuni pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, în perioada 2013-2016, s-a realizat pe baza unei strategii aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor de Externe, care însă nu a fost corelată cu programele de guvernare și care nu a cuprins politici și măsuri concrete care să conducă la afirmarea identității culturale și lingvistice, apărarea drepturilor, libertăților și demnității românilor, tratamentul egal și nediscriminatoriu, exercitarea completă a cetățeniei europene și eliminarea restricțiilor de pe piața muncii. Practic, lipsa unor standarde minime de identitate națională și a unor indicatori de atingere a acestora nu a permis monitorizarea implementării strategiei și nici evaluarea rezultatelor finanțării din fonduri publice.

Analizarea criteriilor generale de evaluare a proiectelor depuse anual de solicitanții de finanțări nerambursabile a evidențiat faptul că acestea nu au fost dezvoltate cu criterii specifice care să permită evaluarea obiectivă a acestora, astfel încât să se asigure transparență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice. Deși în cadrul Ghidului de finanțare s-a prevăzut drept criteriu de eligibilitate asigurarea a minimum 10% din valoarea finanțării nerambursabile, nu s-a specificat modalitatea de asigurare a acestei finanțări și nu s-a prevăzut condiționarea plăților efectuate în legătură cu proiectul propriu-zis.

Prin stabilirea doar a unor criterii generale în etapa evaluării proiectelor nu s-a asigurat o evaluare obiectivă, care să asigure finanțarea celor mai competitive proiecte, fiind create premisele unor evaluări subiective, cu consecințe în utilizarea fondurilor publice cu nerespectarea economicității, eficienței și eficacității. S-a constatat faptul că a fost finanțată dezvoltarea unor platforme on-line destinate românilor de pretutindeni, pentru care nu s-a făcut dovada funcționării efective sau, în cazul în care s-au realizat, acestea conțin date care nu mai sunt de actualitate. Au existat situații în care s-au acordat avansuri în vederea demarării inițiale a proiectelor, însă beneficiarii nu le-au mai finalizat. Și în cazul proiectelor care au avut drept scop editarea de cărți s-a constatat utilizarea ineficientă și neeconomicoasă a fondurilor publice.

Principiul eficacității nu a fost respectat în utilizarea fondurilor publice, întrucât proiectele vizate nu și-au atins scopul de a promova acțiuni de păstrare a identității naționale, de informare și promovare a intereselor românilor de pretutindeni. De asemenea, nu au fost asigurate condiții care să conducă la acordarea de finanțări pentru cât mai multe comunități de români din afara granițelor țării, multe proiecte având sfera de desfășurare doar pentru românii dintr-o singură comunitate, astfel încât fondurile publice alocate au fost cheltuite ineficient.

Evaluarea acțiunilor proprii s-a constituit în mod formal și subiectiv și nu a existat o analiză de impact pentru acțiunile cu caracter de repetabilitate anuală, fapt care a condus implicit la utilizarea fondurilor publice în condiții de ineficacitate.

Prin legislația specifică nu s-au prevăzut toate mecanismele prin care să se asigure finanțarea proiectelor depuse de organizațiile românilor de pretutindeni în concordanță cu structura actuală a comunităților de români ce trăiesc în afara granițelor țării. Întrucât nu au fost elaborate standarde minime care reprezentau criteriile necesare pentru monitorizarea utilizării eficiente și eficace a fondurilor alocate proiectelor, monitorizarea derulării contractelor de finanțare nu și-a atins scopul. #Romani de pretutindeni