În misiunea de audit desfășurată la IRDO (#Institutului Român pentru Drepturile Omului), control aferent execuției bugetare a anului 2016, au fost constatate abateri referitoare la întocmirea documentelor financiarcontabile obligatorii, la aplicarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și la decontarea nelegală a unor cheltuieli.

Astfel, s-a constatat că nu au fost întocmite balanțe de verificare analitice, documente financiar-contabile obligatorii pentru instituțiile publice, care reflectă evidența tuturor creanțelor și obligațiilor instituției, pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

De asemenea, nu au fost respectate prevederile legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea/plata cheltuielilor:

  • nu s-a organizat evidența angajamentelor bugetare/legale în strictă concordanță cu prevederile legale, astfel încât aceasta să ofere, în orice moment, situația angajamentelor bugetare pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercițiul bugetar curent, a creditelor bugetare consumate, a celor disponibile, precum și angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite pentru fiecare subdiviziune a bugetului;
  • nu s-au întocmit angajamentele bugetare globale și lipsesc, în unele cazuri, în etapa de lichidare a cheltuielilor, documentele care atestă realitatea serviciului prestat;
  • referatele de necesitate întocmite sunt incomplete, recepția bunurilor și serviciilor achiziționate lipsește, contractele de achiziție publică nu sunt conforme cu modelele din procedurile operaționale, procedurile operaționale privind achizițiile publice nu sunt actualizate ca urmare a noilor prevederi legale din materia achizițiilor publice, intrate în vigoare la jumătatea anului 2016.

S-au constatat, totodată, nereguli în decontarea unor cheltuieli ocazionate de diferite manifestări, constând în suportarea de către instituție a unor cheltuieli de cazare pentru persoane din afara instituției, fără a avea bază legală.

Top Videos of the Day

#Curtea de Conturi

Ce recomandări face Curtea de Conturi

  • întocmirea la termen și în condițiile prevăzute de lege a balanțelor de verificare analitice, aferente tuturor creanțelor/obligațiilor instituției, precum și reconstituirea acestor documente financiar-contabile pe anul 2016;
  • reconstituirea evidenței angajamentelor bugetare și legale prin aplicarea întocmai a prevederilor Normelor proprii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare în cadrul Institutului Român pentru Drepturile Omului, precum și luarea măsurilor pentru organizarea, evidența și raportarea acestora în totală concordanță cu prevederile legale incidente;
  • achiziționarea și implementarea unui sistem informatic de gestiune/a unui program de legislație; recuperarea cheltuielilor suportate nelegal pentru persoane din afara entității, împreună cu accesoriile aferente, precum și virarea sumelor respective la bugetul de stat.